THÔNG TIN MỤC VỤ TRONG TUẦN NĂM 2024

Tuần từ ngày 19 – 26 tháng 05 năm 2024 Chúa nhật ngày 19 tháng

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT THÁNH

NGÀY 06-04-2023 THỨ NĂM TUẦN THÁNH 5g00: Lễ Đèn I 8g00 Lễ Truyền Dầu (ca

THÔNG TIN MỤC VỤ TRONG TUẦN NĂM 2023

Tuần từ ngày 14 – 21 tháng 01 năm 2024 Chúa nhật ngày 14 –

Tâm Tình Mục Tử Đầu Năm Phụng Vụ Năm A Của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

TÂM TÌNH MỤC TỬ ĐẦU NĂM PHỤNG VỤ NĂM A Chúa nhật, ngày 27 tháng

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH

Giáo xứ tổ chức tĩnh tâm Mùa vọng ba ngày vào thứ Năm, Thứ Sáu

THÔNG BÁO

Chuẩn bị lễ Các Thánh Nam Nữ, xin các ca viên của các ca đoàn

THÔNG TIN MỤC VỤ TRONG TUẦN NĂM 2022

Tuần từ ngày 25 – 12 – 2022 đến ngày 01 – 01 – 2023.