THÔNG TIN MỤC VỤ TRONG TUẦN NĂM 2024

Tuần từ ngày 19 – 26 tháng 05 năm 2024 Chúa nhật ngày 19 tháng

THÔNG TIN MỤC VỤ TRONG TUẦN NĂM 2023

Tuần từ ngày 14 – 21 tháng 01 năm 2024 Chúa nhật ngày 14 –

THÔNG TIN MỤC VỤ TRONG TUẦN NĂM 2022

Tuần từ ngày 25 – 12 – 2022 đến ngày 01 – 01 – 2023.