SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM B -2024

Lời Chúa Ga 20, 19-23 Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN NĂM B

LỜI CHÚA: Mc 16, 15-20. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn

SUY NIỆM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B-2024

LỜI CHÚA: Ga 15, 9-17  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:

SUY NIỆM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B

LỜI CHÚA Ga 15, 1-8 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:

SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH LỜI CHÚA: Ga 10, 11-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán:

SUY NIỆM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B -2024

LỜI CHÚA: Lc 24, 35-48 Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã

SUY NIỆM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B – 2024

LỜI CHÚA: Ga 20, 19-31 19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi

SUY NIỆM CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B -2024

LỜI CHÚA: Ga 20, 1-9 Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ 2024

LỜI CHÚA: Mc (11, 1-10) Khi Ðức Giê-su và các môn đệ đi gần tới

SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B

LỜI CHÚA: Ga 12, 20 – 33 20 Trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng