NGÀY 20-1-2023 THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Giờ Kinh Gia Đình Với Lời Chúa:

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến
  3. Công bố Lời Chúa
  4. Suy niệm
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA Mc 3,13-19.

13 Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người.14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng,15 với quyền trừ quỷ.16 Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Si-môn là Phê-rô,17 rồi có ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-,18 rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích,19 và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay chúng ta nghe là đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu lập nhóm Mười Hai – mười hai Tông đồ của Chúa tiếp tục công trình cứu độ của Ngài. Có hai điểm chúng ta cần lưu ý ở đây:

Trước tiên ơn gọi là ý muốn của Chúa, không bao giờ là ý muốn của con người, mặc dù con người có những cố gắng nhất định. Chúa muốn và Chúa gọi, nhưng Chúa gọi sẽ không giống như con người thường quan niệm, và đây chính là điều con người thường hay thắc mắc, tại sao, hoặc như vậy có nghĩa gì? Nhóm Mười Hai gồm những con người khác nhau, về tính tình, nghề nghiệp, độ tuổi, quan điểm, trình độ, v.v. nhưng họ sẽ thực hiệm một công việc duy nhất là rao giảng Tin Mừng.

Điểm thứ hai là, Chúa Giêsu gọi để ở với Chúa. Các tông đồ sẽ không bao giờ được sai đi, nếu trước đó không ở với Chúa. Đây tuyệt nhiên là điểm quan trọng không thể thiếu của người môn đệ. Chúng ta không thể rao giảng về Đấng mà chúng ta không ở với, và không biết gì về Ngài. Làm sao chúng ta có thể nói về Chúa khi chúng ta không sống những gì Ngài truyền dạy. Chúa muốn chúng ta ở với Chúa, không những để Chúa hướng dẫn chúng ta, nhưng còn là để chúng ta có thể hiểu được những tâm tư của Người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa gọi nhóm Mười Hai để sai các ngài đi rao giảng Tin Mừng. Xin Chúa giúp chúng con hiệp nhất với nhau và với Chúa, để mặc dù mỗi người một tính, một công việc, một quan điểm, nhưng chúng con thực hiện điều Chúa mong muốn là rao truyền chân lý Chúa cho mọi người. Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *