NGÀY 17/12/2022, THỨ BẢY TUẦN III MÙA VỌNG

Giờ Kinh Gia Đình Với Lời Chúa:

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Matthêu (1,1-17)

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: 2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia- cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram; 4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác- son; Nác-son sinh Xan-môn;5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bộ-át; Bộ-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê,6 ông Gie-sê sinh Đa-vít. 1Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp- am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô- sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia;9 Út- di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút; 15 Ê-li-hút sinh E- la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;16 Gia-cốp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa- vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.

SUY NIỆM

 Gần ngày lễ Giáng Sinh, Giáo hội cho chúng ta nghe lại bản gia phả của Chúa Giêsu theo Tin mừng thánh Matthêu. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra thánh Giuse chỉ là “cha nuôi” của Chúa Giêsu, và vì thế, Chúa Giêsu không có liên hệ huyết thống đối với thánh Giuse. Người cũng không có liên hệ huyết thống trong bản gia phả này. Vậy thì tại sao thánh Matthêu tường thuật lại bản gia phả ấy, và điều đó có nghĩa gì? Ngay từ những dòng đầu tiên, thánh Matthêu thuật lại: đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Abraham. Theo thánh giáo phụ Giêrônimô, thánh Matthêu đã trực tiếp nhắc đến tổ phụ Abraham và vua David là vì ngài muốn nói tới dân tộc Israel và dòng dõi từ tổ phụ Abraham sẽ được ban phúc lành: “Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta” (St 22,18); với vua David cũng vậy: “Đức Chúa đã thề cùng vua David và sẽ không thất tín bao giờ, thề rằng: ‘Chính con ruột của ngươi, Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng”” (Tv 132,11). Từ đó, chúng ta có thể hiểu rằng, Abraham đại diện cho việc thành lập dân tộc Israel và David đại diện cho hy vọng về một vương quốc trong tương lai. Trong Chúa Giêsu – Đấng được xức dầu, con vua David – đã xuất hiện, Người sẽ thực hiện lời hứa của Thiên Chúa với Abraham rằng, tất cả các dân tộc trên mặt đất sẽ được ban phúc lành; và lời hứa của Thiên Chúa với vua David rằng ngai vàng của ngài sẽ vững bền mãi mãi. Khi đó, trong Chúa Giêsu Kitô lời hứa cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện. Như thế, chỉ vài lời ngắn gọn trong dòng đầu tiên của Tin mừng Matthêu, ngài đã tuyên bố rằng, Chúa Giêsu chính là người hoàn thành lời hứa của Thiên Chúa và trở thành niềm hy vọng của dân tộc Israel và của mỗi chúng ta. Chúa Giêsu chính là niềm hy vọng của mọi dân tộc trên mặt đất. Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Xin đến với chúng con và đến với gia đình chúng con. Xin Chúa luôn là niềm an ủi và là niềm hy vọng của chúng con. Amen

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *